Rólunk Szolgáltatásaink Aukciók Árverési feltételek Kapcsolat Regisztráció/Belépés
Menü
HUHU ENEN
nyil

Árverési feltételek

Árverési feltételek

ON-LINE AUKCIÓN VALÓ RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
1. A Boda Galéria és Aukciósház  Korlátolt Felelősségű Társaság. (1111. Budapest Bartók Béla út 34. adószám: 27079892-1-43) -továbbiakbanGaléria– előre meghirdetett időpontban a www.bodaofart.com webes felületén az árverésre bocsátott tárgyak - továbbiakban aukciós tételek – tulajdonosai, vagy eladásra jogosultjai, - továbbiakban: Árvereztetők - megbízása alapján árverést, mint online aukciót szervezi és bonyolítja le. A Galéria az árverést az Árvereztetők megbízásából, mint kereskedelmi képviselő bonyolítja le. Ennek értelmében az adás - vételi szerződés a megbízó Árvereztető és az Árverési Vevő – továbbiakban Árverési Vevő - között jön létre.
2. Az aukció katalóguswww.bodaofart.com oldalon előzetesen is megtekinthető, illetve az aukció zárását követően az aukciós leütési lista is közzétételre kerül. 
3. A katalógus tételt ismertető leírása és a legalább egy, a műtárgyhoz kapcsolódó nagy felbontású fénykép biztosítja a tételek azonosítását és a licitálásra jelentkezők tájékoztatására szolgál. Az árverési tételek állapotáról a katalógus leírása további tájékoztatást ad. A Galéria aukciós árverési tételeket tartalmazó leírásai (mű alkotója, címe, anyaga-technikája, hordozó anyaga, amennyiben rendelkezésre áll a készítés időpontja, alkotás méretei cm-ben kifejezett megadásával) továbbá az aukciót megelőző a kiállítás helyszínén, rendelkezésre álló közvetlen megtekintéssel segíti a tétel sikeres aukcionálását
4. A Galéria fenntartja annak jogát, hogy a kiállításon szereplő egyes tételek online árverésre bocsátását mellőzze.
5. Az árverésen részt venni kizárólag – az aukció megkezdése előtt név, lakcím, elektronikus levelezési cím és egy közvetlen elérést biztosító telefonszám megadását követő regisztrációt követően – felhasználóhoz rendelt egyedi azonosító (jelszó) hozzárendeléssel és az árverési feltételek előzetes, kifejezett elfogadásával, https://www.bodaofart.com/regisztracio.phpfelületen a regisztráció és az aukcióra jelentkezés megerősítésével lehetséges. 
6. A vevők felületre bejelentkezéssel, mint rámutató magatartással továbbá a kétlépcsős biztonsági azonosítással is kifejezik, hogy az Online Aukción részvétel Feltételeket, valamint az Általános Szerződési Feltételt magukra nézve kötelezőnek fogadják el.
• Az aukción való belépéshez és részvételhez szükséges:
• működő internet kapcsolat;
• internetes böngészőprogram (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape, Opera, Google Chrome);
• legalább 1024 x 768 képpontos felbontás.
7. Az élő aukcióközvetítés gyorsasága és stabilitása a Galéria által biztosított felülettől független, a felhasználó internetkapcsolata függvénye. Amennyiben a saját technikai hibáinak következtében marad le egy tárgyról, azért a Galéria felelősséget nem vállal, kizárólag a www.bodaofart.com oldalon megjelenített tartalom hitelességéért és az árverési feltételekben a Galériára vonatkozóan megállapított szabályok megtartásáért tartozik felelősséggel.
On- Line liciten szereplő megnevezések Aukcó száma, megnevezése ; aktuális aukciós tételről egy fotótétel megnevezésetétel kikiáltási ára. A tétel aktuális ára (a következő valutákban: HUF)
8. Az online aukció során az árverési tételek a katalógusban megjelölt sorrendtől függetlenül folyamatosan az aukciós időpont végéig vannak árverésre bocsátva a Magyarországon szokásos licitlépcsőnek megfelelően emelkedéssel: 
▪ 1.000-től 20.000-ig: 1.000 Ft
▪ 20.000-től 50.000-ig: 2.000
▪ 50.000-től 100.000-ig: 5.000
▪ 100.000-től 200.000-ig: 10.000
▪ 200.000-től 500.000-ig 20.000
▪ 500.000-től 1.000.000-ig: 50.000
▪ 1.000.000-tól 2.000.000-ig: 100.000
▪ 2.000.000-tól 5.000.000-ig: 200.000
▪ 5.000.000-tól 10.000.000-ig: 500.000
▪ 10.000.000-tól 50.000.000-ig: 1.000.000
 
9. Az első vételi ajánlat a kikiáltási ár összege, minden további ajánlat pedig az utolsó árajánlat szerint növelt összegű árajánlatot jelenti. A Galéria mindaddig emeli az árat, amíg csak egy licitáló marad és a leütéssel létre nem jön az adás-vétel. Így a tárgy vételi jogát leütéssel az az Árverési Vevő szerzi meg, aki a legmagasabb érvényes árajánlatot teszi, kivéve, ha védett tárgy esetében a 2001. évi LXIV. Tv.-ben biztosított elővásárlási jogát a magyar állam érvényesíti. A tételek a kikiáltási ár alatt nem vásárolhatók meg. A vételi megbízást adó ügyfél nem élvez előjogot a helyszínen jelen levő vevőkkel szemben. Így, ha a licitlépcső elérte az általa adott legmagasabb árajánlatot, de az nem az őt képviselő Galériára jut, amely csak abban az esetben licitál tovább, ha a + 1 licit lépcső megadására őt a vételi megbízást adó megbízó feljogosította.
10. Tilos mindenféle összebeszélés vagy vállalkozás, amely arra irányul, hogy harmadik személyeket, a piaci árat lényegesen meghaladó vételár kínálatára rávegyen, illetve így megkárosítson.
11. Az aukciót követően a nyertes licitáló értesítést kap emailben a sikeres licitek eredményéről; valamint a Galéria elérhetőségeiről, ahol a licitáló közvetlenül érdeklődhet a fizetési és szállítási lehetőségekről.
12. Az Árverési Vevő az árverési tétel tulajdonjogát akkor szerzi meg, ha a vételárat maradéktalanul megfizette és az aukciós tételt a Galériától átvette. A vételár összege a leütési ár, a közvetítői díj és a követői díj együttes összegéből tevődik össze. Az Árverési Vevő közvetítői díjat tartozik fizetni.
1-100 000 Ft-ig ​​25%
10 001-500 000 Ft ​​22%
500 001- 5 000 000 Ft 18 %
13. Az Árverési Vevő választása szerint vagy a teljes vételárat, vagy annak legalább 20 százalékát, mint foglalót az árverésen azonnal tartozik kifizetni készpénzben vagy online átutalással.
14. A Galéria biztosítja annak lehetőségét, hogy az Árverési Vevő a foglalót meghaladó vételárrészt az árverés időpontjától számított 7 napon belül készpénzben egyenlítse ki a Galéria 1111 Budapest, Bartók Béla 34. szám alatt megtalálható üzlethelyiségében. Ez esetben az Árverési Vevő az aukciós tételt csak akkor veheti át, ha az árveréstől számított 7 napon belül kiegyenlítette a teljes vételárat. A vételárba a foglaló összege - határidőben történő teljesítés esetén- beleszámít.
15. Amennyiben a megadott határidőig az Árverési Vevő az aukciós tétel átvételére nem jelentkezik, úgy a Galéria fenntartja magának azon jogát, hogy az Árverési Vevő ajánlatát érvénytelennek tekintse és a foglaló összegét megtartsa.
16. Az Árverési Vevő a vételár kiegyenlítését követően köteles gondoskodni az aukciós tétel elszállításáról saját költségére és felelősségére az aukciót követő 10 napon belül. Ennek elmulasztása esetén a Galéria nem felel a tárgy sérüléséért, vagy elvesztéséért, és az árverést követő 11. naptól a vételárra számított havi 5 % tárolási díjat számol fel. Ha az Árverési Vevő az árverést követően 6 hónapon belül sem szállítja el a tárgyat, úgy azt a Galéria - felszólítás után - szabadon értékesítheti és költségei levonása után a fennmaradt összeget a vevő javára letétként őrzi.
17. Az árverési katalógusban „VÉDETT", vagy „NO EXPORT" jelzéssel szereplő tárgyakat Magyarországról véglegesen kivinni nem lehet /2001. évi LXIV. Tv. 59. § (1) bek. b. /pont/. A „VÉDETT" jelzésű tárgyak tulajdonosát a Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály veszi nyilvántartásba (Egységes Műtárgytár) a tulajdonos változás pedig bejelentési kötelezettség alá esik /2001. évi LXIV. Tv. 52. § (3) bek./ Amennyiben a tárgyat az Árverési Vevő exportálni szeretné, akkor a Galéria a kiviteli engedély költségét - exportköltség - továbbszámlázza az Árverési Vevőre. Árverési Vevő a kiviteli engedély elkészültét követően köteles gondoskodni a megvett tárgy elszállításáról saját költségére és felelősségére. A kulturális javak külföldre viteléről a 2001. évi LXIV. Tv. rendelkezik. A kulturális javak véglegesen csak az e törvényben meghatározott módon vihetők ki az országból. Az exportálási szándékot a vételár kiegyenlítése előtt előre kell jelezni.
18. Amennyiben az Árverési Vevő személyesen nem kíván részt venni az árverésen, úgy az általa adott vételi megbízás(licitügynök) alapján helyette a Galéria - a megbízásnak megfelelően – teszi meg a vételi ajánlatokat. Vételi megbízást az árverést megelőzően 24 órával az előzetesen a Galéria hivatalos, 2000@bodaofart.com elektronikus levelezési címére eljuttatott elektronikus levél alapján, az árverezés lebonyolításába bevont szolgáltató által biztosított felületen regisztrált, azonosított felhasználó adhatja.
19. A vételi megbízás elfogadásához minden esetben az adott árverési tétel kikiáltási árának 20 %-át jelentő előleg megfizetése szükséges, amely sikertelen licitálás esetén visszajár. Ha a vételi megbízás sikeres, az előleg teljes összegét foglalónak kell tekinteni, egyebekben pedig a személyesen jelenlevő vevőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ha ugyanarra a tételre harmadik személy magasabb összegű megbízást ad, vagy a jelen lévő Árverési Vevő magasabb vételi ajánlatot tesz, a távollevő Árverési Vevő az árverés után az előleget minden levonás nélkül visszakapja.
20. Azonos összegű vételi megbízások esetén a korábban a Galériához beérkező vételi megbízást részesíti előnyben
21. Amennyiben az Árverési Vevő a foglaló vagy a vételár összegét banki utalással egyenlíti ki, az az UniCredit Bank IBAN: HU79-10918001-00000108-89570008 bankszámlaszámra kell hogy megtörténjen. Az esetleges árfolyamkülönbségekből adódó problémák elkerülése végett kérjük külföldi utalás esetén a vételár összegét forintban megadni
22. A vételár az Árverési Vevő (k) nyilvános vételi ajánlatai alapján alakul ki, ezért a vételárért a Galéria nem tartozik felelősséggel, és nem kötelezhető arra, hogy az árverési tételt ugyanazon áron egy későbbi árverésre bocsássa.
23. Abban az esetben, ha az árvereztető és a nyertes ajánlattevő azonos személy, adásvételi szerződés nem jön létre, a foglaló visszajár, az ajánlattevő azonban köteles az előbbiekben meghatározott mértékű közvetítői díjat az Galériának megfizetni.
24. Az árverési tételek szavatosság nélkül, minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotukban kerülnek eladásra, amelyben az árverés idején vannak.
25. A Galéria valamennyi árverésre kerülő tárgy eredetiségéért garanciát vállal. A leütés után kifogásnak, vagy felszólamlásnak nincsen helye kivéve, ha a tárgy hamis – bár a katalógusban a tétel leírásában eredetinek van feltüntetve. Ebben az esetben az Árverési Vevő írásban, a tárgy származásával, vagy eredetiségével kapcsolatban felmerült első kételyétől számított 3 hónapon belül, de legkésőbb az árverés napjától számított 5 éven belül felszólamlással élhet.
26. A Galéria vállalja, hogy az adás-vételi szerződés megkötésétől számított 5 éven belül a felszólamlótól az értékesített tárgyat a leütési ár, valamint az árverési közvetítői díj összegének ellenében visszaveszi, amennyiben arról független igazságügyi szakértő hitelt érdemlően megállapítja, hogy nem eredeti.
27. A katalógusban jelzett árak kizárólag információs céllal szerepelnek az árverésen. A Galéria, az Árverési Vevő és az Árvereztetők közötti elszámolás alapja minden esetben a vételár kiegyenlítése napján érvényes HUF és valutaárfolyam.
28. Jelen feltételek pontjaiban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak, vitás kérdések esetén a Felek alávetik magukat a Fővárosi Bíróság illetékességének.
29. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 20 17. évi LIII. törvény C,Pmt.") előírásai alapján a nemesfémnek vagy kulturális javaknak minősülő árverési tételek értékesítése esetén az alábbi kötelezettségeknek kell az Aukciósháznak eleget tennie.
30. Amennyiben nemesfém árverési tétel(ek) fizetése esetén a fizetendő összeg (az általános forgalmi adót, illetőleg a jutalék összegét is tartalmazó)  mértéke eléri a 300.000  Ft-ot, de nem éri ela 4.500.000 Ft-ot, akkor az Aukciósház rögzíti a Vevő Pmt.-ben előírt adatait.
31. Amennyiben nemesfém vagy kulturális javak körébe tartozó árverési tétel(ek) fizetése esetén a fizetendő összeg  mértéke (akár egy ügylet, vagyis Leütés esetében, akár több, a 8.2 pontban írt ügylet egy naptári éven belüli összesítése során) eléri a 4.500.000 Ft-ot, az Aukciósház a Pmt. alapján köteles ügyfél­ átvilágítást végrehajtani a Vevő vonatkozásában, amelynek keretében okiratok másolása és űrlapok kitöltése válik szükségessé.
A Boda Galéria és Aukciósház  Kft. által biztosított fizetési módok Készpénz vagy bankkártyás fizetés.
Banki átutalás esetén a következő adatokat kérjük, vegye figyelembe
NÉV: Boda Galéria és Aukciósház KFT. CÍM: 1111 Budapest Bartók Béla út 34. BANK NÉV: UniCredit Bank BANKCÍM: 1111 Budapest Lágymányosi u. 1-3
BANKSZÁMLASZÁM:IBAN: HU79-10918001-00000108-89570008 (Külföldi utalás esetén az első nyolc számjegy a banki azonosítót jelenti és az azt követő 2x8 számjegy jelöli a bankszámlaszámot) SWIFT: BACXHUHB
Az esetleges árfolyamkülönbségekből adódó problémák elkerülése miatt kérjük külföldi utalás esetén a vételár összegét Ft-ban megadni.
JELEN ÁRVERÉSI FELTÉTELEK
2021. május 1- től VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYESEK!.

Kapcsolat

1111 Budapest, Bartók Béla 34.
(Gárdonyi tér)

Tel: 06 (1) 784 5852

Mobil: 06 (20) 519 0891

E-mail: href="mailto:moc!pont!trafoadob!kukac!0002">moc!pont!trafoadob!kukac!0002

Nyitva: H-P: 10:00 - 18:00

facebook instagram